آب چک

درباره آب چك
در شمالي ترين بخش شهر استهبان كه با ديوار سنگي كوهي شهر محصور شده است؛ كوهي وجود دارد كه به خاطر كانالهاي طبيعي و درزهاي آن، آب باران را به سوي دامنه خود هدايت مي كند. مردم استهبان سالها پيش (هنوز تاريخ دقيقي براي سنگ تراشي هاي «آب چك» پيدا نشده، ولي تاريخ ساخت حوض آن مشخص است)، با هدايت آب به حوضي كوچك، روشي براي نگه داري آبي كه به صورت قطره قطره از دامنه سنگي اين كوه مي چكد، بوجود آورده اند كه اين عمل بوسيله كانالهاي سنگي منتهي به حوض سنگي انجام پذيرفته است.
آبچك

بر روی بخشي از صخره اين کوه این عبارت نوشته شده است: «باعث این حوض شد آقا سید مصفا کشفی،عمل احمداحمدیان، سنه 1356»

امروزه هم با وجود كم باراني و خشك سالي، هنوز قطره قطره هاي آب، وارد حوضچه سنگي مي شود.