خانه / آثار تاریخی / استخرهای قدیمی

استخرهای قدیمی

استخر*های قدیمی چند صد ساله بسیاری در استهبان وجود دارد که امروز دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد. تغییر کاربری زمین های کشاورزی از کشت آبی به دیم و خشک شدن بعضی از چشمه سارهای استهبان، بعضی از دلایل بی استفاده شدن این استخرها است.
استخر قدیمی قلوند یکی از این استخرها است.

* در گویش محلی سابوناتی، به استخر، سلخ (Salkh) یا اسرخ (Eserkh) گفته می شود.