خانه / درباره ما

درباره ما

ستهبان وب سايتي است براي آشنايي بيشتر با شهر تاريخي استهبان؛ شهري كه زماني يكي از پايتخت هاي ايران بزرگ بوده…
سعي ما اين است كه مطالب اين سايت همگي از منابع معتبر تهيه شوند. همچنين تصاويري كه در اين سايت استفاده شده است، توسط همكاران اين سايت و نيز عكاس برجسته استهبان آقاي سیدحسن کشفی تهيه شده است.